องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นางทิชากร แก่นจักร์
นางทิชากร แก่นจักร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ข้อมูลทั่วไป

     ทำเลที่ตั้ง 
          ตำบลไผ่เป็น  1  ใน  12 ตำบลในเขตอำเภอรัตนบุรี  ซึ่งตำบลไผ่อยู่ห่างจากตัวอำเภอ  1  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้
          ทิศเหนือ จรดตำบลหนองบัวทอง ตำบลทับใหญ่
          ทิศตะวันออก จรดตำบลธาตุ  ตำบลเบิด
          ทิศตะวันตก จรดเทศบาลตำบลรัตนบุรี
          ทิศใต้ จรดตำบลระเวียง

     เนื้อที่
          มีเนื้อที่ทั้งหมด  36  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,500  ไร่

     ภูมิประเทศ
          
ภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่สูง  ทางทิศใต้ลาดต่ำลงมาทางทิศเหนือ  สภาพพื้นที่ทางทิศใต้เป็นที่ดินลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น  ส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ลุ่ม  และลูกคลื่นดินตื้นสลับเป็นบางส่วน

     เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล
มีจำนวน  14  หมู่  ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่
หมู่ที่ 3 บ้านช่อง หมู่ที่ 4 บ้านนาวอง
หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม
หมู่ที่ 7 บ้านนาอุดม หมู่ที่ 8 บ้านยางชุม
หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านคอนสวรรค์
หมู่ที่ 11 บ้านไผ่ หมู่ที่ 12 บ้านช่อง
หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ หมู่ที่ 14 บ้านไผ่

          จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  13  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
          จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.เต็มบางส่วน  1 หมู่  ได้แก่  หมู่ที่  9

     ท้องถิ่นอื่นในตำบล
 
          จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  (บางส่วนของหมู่ที่ 9)  เทศบาลตำบลรัตนบุรี

     
ครัวเรือนและประชากร
          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  มีประชากรทั้งสิ้น  9502  คน  แยกเป็นชาย  4,743  คน หญิง  4,759  คน  จำนวนครัวเรือน  1,583  หลังคาเรือน   (ข้อมูล  ณ  วันที่  28  มีนาคม  2549)  มีรายละเอียด   ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านไผ่

178

196

374

60 

2

บ้านไผ่

247

265

512

 100

3

บ้านช่อง

463

492

955

 157

4

บ้านนาวอง

502

488

990

 160

5

บ้านคอนสวรรค์

425

427

852

 126

6

บ้านสี่เหลี่ยม

559

518

1,077

 167

7

บ้านนาอุดม

359

380

739

 109

8

บ้านยางชุม

383

370

753

 143

9

บ้านไผ่

349

362

711

 146

10

บ้านคอนสวรรค์

389

429

818

 106

11

บ้านไผ่

181

178

359

 67

12

บ้านช่อง

235

217

452

 78

13

บ้านไผ่

375

341

716

 126

14

บ้านไผ่

98

96

194

 38

รวม

4,743

4,759

9,502

1,583

 สภาพทางเศรษฐกิจ

     
อาชีพ 
          ประชากรมีอาชีพค้าขาย  ทำนา  ปลูกมันสำปะหลัง  ยางพารา  สวนพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์    

     หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
          -  ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
          -  โรงสี 29 แห่ง
          -  โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
          -  ฟาร์ม 2 แห่ง

 สภาพสังคม

     
การศึกษา 
          -  ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีลาวรรณ บ้านคอนสวรรค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำเพ็ญธรรม บ้านนาอุดม       
          -  โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓)  โรงเรียนบ้านช่อง  โรงเรียนบ้านนาวอง  โรงเรียนบ้านนาอุดม  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม และโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
          -  โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประจำตำบล 3 แห่ง

     สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
          -  วัด 6  แห่ง
          -  สำนักสงฆ์  2 แห่ง
          -  สำนักปฏิบัติธรรม 1 แห่ง
     การสาธารณสุข 
          -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2 แห่ง
          -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  95

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          -  สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง -  ศูนย์ อปพร.  1 แห่ง


 การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม  
          -  เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน    
          -  เส้นทางภายในหมู่บ้าน   

  -  เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน     -  เส้นทางภายในหมู่บ้าน   

     การไฟฟ้า
          จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 14 หมู่
          -  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  8,960  คน

     แหล่งน้ำธรรมชาติ
          -  ลำน้ำ , ล้ำห้วย 3 สาย
          -  บึง , หนองและอื่น ๆ 40 แห่ง

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          -  ฝาย 3  แห่ง
          -  บ่อน้ำตื้น 70 แห่ง
          -  บ่อโยก 8 แห่ง
          -  ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง


 ข้อมูลอื่น ๆ

     
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          
ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าหินล้มแปลง 2)

     มวลชนจัดตั้ง
          
ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 406 คน
          -  ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 150 คน 
          -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  2 รุ่น 191 คน

...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา