องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นางสาวนุชจรินทร์ ไชยเยชน์
นางสาวนุชจรินทร์ ไชยเยชน์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   


ดูรายละเอียด

นายวัฒนา เรียบร้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด

นางกาญจนา แสงราม
หัวหน้าสำนักปลัด
ดูรายละเอียด

นางทิพวรรณ์ สุดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ดูรายละเอียด

จ่าเอกวิชัย ทองมาก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ดูรายละเอียด

น.ส.สุรีย์พร ราชอาจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด

นางสาวนุชจรินทร์ ไชยเยชน์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ดูรายละเอียด

นายทศวรรษ ชิ้นแก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด

นายณัฐพล ประทุมชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ดูรายละเอียด

นางธารรินทร์ มนต์ดี
เจ้าพนักงานธุรการ


ดูรายละเอียด

นางสาวกองแก้ว สุขบท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ดูรายละเอียด

นายอัครินทร์ ภูมิมณี
คนตกแต่งสวน


ดูรายละเอียด

นายอวิรัญ ไชยทอง
พนักงานขับรถยนต์


ดูรายละเอียด

นายพรชัย เกษฎา
ยาม


ดูรายละเอียด

นายนรินทร์ แก่นจักร์
พนักงานดับเพลิง


ดูรายละเอียด

นายประเสริฐ ทาจันทร์
พนักงานขับรถดับเพลิง


ดูรายละเอียด

นายอำนาจ แสงราม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
   

     สำนักปลัด อบต. มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานบุคคล งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธี งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ โดยการแบ่งส่วนภายในออกเป็นด้าน คือ

     1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง และงานตรวจสอบภายใน

     2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และงานงบประมาณ

     3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง และงานข้อบัญญัติ อบต.

     4. งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานสนับสนุนและบริการ

     5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานอำนวยการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู และงานกู้ภัย

     6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา