องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นายวัฒนา เรียบร้อย
นายวัฒนา เรียบร้อย
เลขานุการ สภา อบต.ไผ่

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   


ดูรายละเอียด

นายกิตติพงษ์ ปลื้มจิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ดูรายละเอียด

นางมานิต อุไรล้ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก


ดูรายละเอียด

นางกมลพัชร เบ้าทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด

นางจงรัก แบบอย่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


ดูรายละเอียด

นางประนอม สายศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด

นางเพชรินทร์ ราชอาจ
ผู้ดูแลเด็ก


ดูรายละเอียด

นางสังวาลย์ ทองละเอียด
ครูผู้ดูแลเด็ก


ดูรายละเอียด

นางปานจารี นามคำ
ผู้ดูแลเด็ก


ดูรายละเอียด

นางสาวสมบูรณ์ เทพบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
   

     ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา มาตรฐาสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ

     1. งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา และงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

     2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ

     3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา