ประชาคมโครงการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนฯ เปิดอ่าน 147 ครั้ง


ประชาคมโครงการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนฯ

      นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้อำนวย รพสต.ไผ่ ส่วนราชการต่างๆ ออกจัดประชุมประชาคมโครงการปรัปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชาคมในหมู่บ้าน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชาคมร่วมเสนอความคิดเห็น

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชาคมให้ข้อเสนอแนะ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผอ.รพสต.ไผ่ แนะนำโครงการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชาคมยกมือให้ความเห็นชอบโครงการ

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 21 ก.พ. 2561 09:30 น.