โคงการเปิดห้องเรียนให้กว้าง เอาสิ่งรอบข้างเป็นครู เปิดอ่าน 118 ครั้ง


โคงการเปิดห้องเรียนให้กว้าง เอาสิ่งรอบข้างเป็นครู

      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้จัดโครงการ “เปิดห้องเรียนให้กว้าง เอาสิ่งรอบข้างเป็นครู” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยการพาเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนในสังกัดทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีลาวรรณ บ้านคอนสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำเพ็ญธรรม บ้านนาอุดม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จาก การสัมผัสประสบการณ์จริง ทำให้ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูเด็กและผู้ปกครองที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ได้เดินเที่ยว ได้ทานข้าวร่วมกัน เด็กๆยังได้รับความสนุกสนานเพราะได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ ๆ จากที่เคยได้เรียนแต่ใน ห้องเรียนหรือได้เห็นแต่รูปภาพ และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนิสัย ในการรักสัตว์และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิด สร้างสรรค์ มีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกับ สังคมได้อย่างมีความสุข

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 มี.ค. 2561 11:24 น.