ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เปิดอ่าน 57 ครั้ง


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุ ในตำบลไผ่ เป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึง ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้สูงอายุในตำบลไผ่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุในการดำรงตนให่เป็นแบบอย่างที่ดี ในงานยังมีการแสดงรำวงจากผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในตำบลไผ่ด้วย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 18 เม.ย. 2561 14:21 น.