การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานฯ เปิดอ่าน 57 ครั้ง


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานฯ

      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ซึ่งในวันนี้ (๒๓ เมษายน ๖๑) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจากคณะผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 24 เม.ย. 2561 11:30 น.