โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เปิดอ่าน 78 ครั้ง


โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

      สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนบุรี จัดอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุตจริต มีวินัย เรียนรู้และ ตระหนักในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ปลูกฝังค่านิยมในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประธานสภาเด็ก และเยาวชน/รองประธานคณะบริหาร /สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนบุรี และกลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม โดยมีนายสมนึก ชัยศรี ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 เม.ย. 2561 08:54 น.