ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เปิดอ่าน 104 ครั้ง


ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

      นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 โดยนายสมนึก ชัยศรี ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี นายวัฒนา เรียบร้อย ปลัด อบต.ไผ่ นายบรรเจิด สีสด นายวรวัฒน์ แสงราม รองนายก อบต.ไผ่ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายณัฐพล ประทุมชาติ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯกล่าวรายงาน การจัดโครงการ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกทบทวน และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรวิชาเกี่ยวกับ การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ อปพร. การป้องกัน ระงับอัคคีภัย ฝึกทบทวนมือเปล่า และระเบียบแถว และรับฟังการบรรยายการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การจัดการเรื่องสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม อปพร. สร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสบการณ์จากการศึกษาดูงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายก อบต.ไผ่อ่านกล่าวเปิดการอบรม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อบรมวินัยจราจร

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อบรมวินัยจราจร

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ฝึกทบทวน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ฝึกทบทวน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ฝึกทบทวน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ศึกษาดูงาน อปพร. อบต.บ้านแมด จ.อุบลราชธานี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ศึกษาดูงาน อปพร. อบต.บ้านแมด จ.อุบลราชธานี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ศึกษาดูงาน อปพร. อบต.บ้านแมด จ.อุบลราชธานี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ศึกษาดูงาน อปพร. อบต.บ้านแมด จ.อุบลราชธานี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ศึกษาดูงาน อปพร. อบต.บ้านด่านโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ศึกษาดูงาน อปพร. อบต.บ้านด่านโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 เม.ย. 2561 10:57 น.