การก่อสร้างถนนซึ่งอาจทำให้การสัญจรไม่สะดวก เปิดอ่าน 49 ครั้ง


การก่อสร้างถนนซึ่งอาจทำให้การสัญจรไม่สะดวก

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้ทำการจ้างก่อสร้าง ๓ โครงการ ได้แก่ 1.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านไผ่ หมู่ 13 สายบ้านนายสุรชัย มณีวรรณ ถึงบ้านนางศุภศร ถึงสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท ๒.จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านไผ่ หมู่ 13 สายทางหลังหมู่บ้านป่าดงหินล้ม ถึง เขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาตรเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 275,000 บาท ๓.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านไผ่ หมู่ 9 สายทางบ้านนางบัวพันธ์ โททอง ถึง ถนนดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 244 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท (กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561) ระยะเวลาก่อสร้าง 70 วัน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขออภัยเนื่องจาก การก่อสร้างดังกล่าวอาจทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความไม่สะดวก

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 7 พ.ค. 2561 09:58 น.