การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดอ่าน 42 ครั้ง


การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ พร้อมด้วยนายวัฒนา เรียบร้อย ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561 ของ อบต.ไผ่ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อบต.ไผ่เข้ารับการตรวจประเมิน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อบต.ไผ่เข้ารับการตรวจประเมิน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อบต.ไผ่เข้ารับการตรวจประเมิน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อบต.ไผ่เข้ารับการตรวจประเมิน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อบต.ไผ่เข้ารับการตรวจประเมิน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
รับการตรวจประเมิน

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561 11:49 น.