โครงการประกวดการจัดการขยะฯ "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" เปิดอ่าน 48 ครั้ง


โครงการประกวดการจัดการขยะฯ "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด"

      วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล จัดทำโครงการประกวดการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการ “ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ และยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น/อำเภอ ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในส่วนของตำบลไผ่ ได้ส่งหมู่บ้านเข้าร่วมการประกวด ได้แก่ หมู่ 7 บ้านนาอุดม หมู่ 8 บ้านยางชุม หมู่ 12 บ้านช่อง หมู่ 14 บ้านไผ่ และ หมู่ 4 บ้านนาวอง ต.ไผ่ โดยนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่ สมาชิก อบต. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเชิงพื้นที่แก่คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และร่วมลงพื้นที่ ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจการประเมิน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล” ระดับอำเภอต่อไป

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
หมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
หมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
หมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 25 มิ.ย. 2561 08:59 น.