โครงการอบรมบทบาท"สตรีตั้งครรภ์" ก่อนวัยอันควรฯ เปิดอ่าน 38 ครั้ง


โครงการอบรมบทบาท"สตรีตั้งครรภ์" ก่อนวัยอันควรฯ

      24 มิถุนายน 2561 นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเตรียมพร้อม บทบาท"สตรีตั้งครรภ์"ก่อนวัยอันควร ตำบลไผ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ในการนี้ นางบุญญิสา จันทร์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อ.รัตนบุรี และนางลักขณา พรหมบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ไผ่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและผลกระทบ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน" ซึ่งเกิดจากสาเหตุสรุปสาระสำคัญดังนี้ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องเพศ/ครอบครัวขาดความอบอุ่น/ผู้ปกครองปล่อยลูกหลานอยู่หอพักตามลำพัง/การได้รับข่าวสารในเรื่องเพศสัมพันธ์ จากเพื่อนแบบผิดๆ ทั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มสตรีในตำบลไผ่ และกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้น ที่ตำบลไผ่ จำนวน 50 คน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลไผ่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายกฯ กล่าวเปิดการอบรม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ประธารกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลไผ่ผู้ดำเนินโครงการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การอบรมให้ความรู้

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การอบรมให้ความรู้

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การอบรมให้ความรู้

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การอบรมให้ความรู้

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมการอบรม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมการอบรม

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 25 มิ.ย. 2561 09:05 น.