ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู เปิดอ่าน 130 ครั้ง      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (คสล.) บ้านช่อง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางคำ ฉิมมาลี ถึง ป่าช้าบ้านช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ( 312.38 KB.)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 26 ก.พ. 2561 13:19 น.