ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ เปิดอ่าน 145 ครั้ง      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายบัวพันธ์ โททอง ถึงถนนดิน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ( 309.06 KB.)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 26 ก.พ. 2561 13:22 น.