ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ เปิดอ่าน 272 ครั้ง      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนางสมัย สมดี ถึง เขตตำบลธาตุ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ( 309.16 KB.)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 26 ก.พ. 2561 13:24 น.