เอกสารเพิ่มเติม(๓)ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เปิดอ่าน 149 ครั้ง      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (รายละเอียดดัเอกสารแนบ)
คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ( 6,428.37 KB.)

โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน เมื่อ : 30 มี.ค. 2561 08:41 น.